wiki:HEFT_DH

Version 2 (modified by huashengshao, 9 months ago) (diff)

--

An effective theory for single Higgs and double Higgs production

Authors

Long-Bin Chen

  • Guangzhou University
  • chenlbATgzhudotedudotcn

Hai Tao Li

  • LANL
  • haitaoliATlanldotgov

Hua-Sheng Shao

  • LPTHE
  • huashengshaoATlpthedotjussieudotfr

Jian Wang

  • Shandong University
  • jdotwangATsdudotedudotcn